เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1811/2540 
บริษัท กิจแก่งคอย จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส, 27 ตรี, 40(5)(ก), 63

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ( ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

การที่โจทก์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จากรายรับการเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่นจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 40 (5) (ก) เป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ซึ่งบัญญัติให้นำมาตรา 63 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการและกำหนดเวลาในการยื่นคำร้องขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียมาบังคับใช้โดยอนุโลม แม้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็ตาม ต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีที่ถูกหักภาษีเกินไป เมื่อโจทก์ยื่นคำร้อง

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021