เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1807/2540 
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 79, ประเภทการค้า 7(ข), การค้า 10, การค้า 11

โจทก์ประกอบกิจการโรงแรม ภายในห้องพักมีโทรศัพท์ไว้บริการแขกผู้มาพักติดต่อภายในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เมื่อโทรศัพท์ดังกล่าวโจทก์เป็นผู้จัดหาไว้ให้ผู้มาพักได้ใช้ทั้งภายในและภายนอกห้องพัก จึงเป็นบริการที่โจทก์จัดให้แก่ผู้มาพักควบคู่กับการจัดห้องพัก ค่าตอบแทนที่ได้จึงเป็นรายรับอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจโรงแรม จึงต้องเสียภาษีการค้าประเภทการค้า 7 (ข) โรงแรม ต้องเสียภาษีการค้าจากรายรับทั้งจำนวน การที่โจทก์นำค่าใช้จ่ายที่ชำระแก่องค์การโทรศัพท์ และการสื่อสารแห่งประเทศไทยมาหักออก แล้วนำเฉพาะส่วนที่เรียกเก็บเพิ่มจากผู้เข้าพักมาเสียภาษีการค้า จึงไม่ถูกต้อง
โจทก์ซื้อที่ดินมาสร้างอาคารใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม โจทก์ได้ตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา ซึ่งมีโจทก์ถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีกรรมการชุดเดียวกับโจทก์ โจทก์โอนขายที่ดินและอาคารให้บริษัทย่อย แล้วทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารจากบริษัทย่อยมาประกอบกิจการโรงแรม โดยไม่มีการชำระเงินกันจริง การชำระเงินกระทำกันโดยการโอนตัวเลขทางบัญชีระหว่างโจทก์กับบริษัทย่อย โจทก์มุ่งกระทำเพื่อให้เห็นว่ามีกำไรสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แม้โจทก์จะตั้งราคาขายสูงกว่าราคาที่ซื้อมาเป็นจำนวนมาก ก็เป็นไปตามปกติของการประกอบการค้า ราคาที่สูงขึ้นมิใช่ลักษณะเป็นทางการค้าหรือหากำไร ถือว่าโจทก์ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการค้าที่ดินและอาคาร โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภท 11 ( ค้าอสังหาริมทรัพย์)

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021