เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1782 /2540 
นางอุไร กุศลทศกูล ในฐานะทายาทของนายคุณ กุศลทศกูลโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เบญจ, 40(8), 77, 78, 89(3), 89 ทวิ,

ประเภทการค้า 1 (ขายของ)

โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายโซ่เหล็กและโต๊ะ จำเลยได้รับร้องเรียนว่าโจทก์หลีกเลี่ยงการเสียภาษี จำเลยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตรวจค้นโรงงานโจทก์ ยึดสมุดบัญชี บัญชีกระแสรายวันของธนาคาร และเอกสารต่างๆ ของโจทก์ เจ้าพนักงานออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวน ตรวจพบรายการนำเงินเข้าฝากในบัญชีกระแสรายวันของธนาคารจำนวนสูงมาก ในชั้นตรวจสอบไต่สวนโจทก์ไม่สามารถนำเอกสารหรือพยานบุคคลมาชี้แจงให้รับฟังได้ตามที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่มีรายรับจริงตามยอดเงินฝากในบัญชี เงินดังกล่าวเป็นเพียงเงินทุนหมุนเวียนในทางการค้า เอกสารที่นำส่งเป็นเพียงสำเนาเอกสาร โจทก์ไม่ส่งต้นฉบับ และไม่สามารถให้ถ้อยคำชี้แจงรายละเอียดหรือที่มาของเงินฝากดังกล่าว ซึ่งในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้เปิดโอกาสให้โจทก์และบุคคลที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงและส่งเอกสาร แต่โจทก์ไม่สามารถชี้แจงหรือนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างการประเมินภาษีอากร ข้อนำสืบและพยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ จึงรับฟังได้ว่าจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานตรวจพบ และที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาปรับปรุงนั้น เป็นรายรับเนื่องจากการประกอบกิจการค้า และเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร การประเมินภาษีอากรและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021