เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1754/2540 
นายวิโรจน์ หรือ กอบพงษ์ ศิริโชติ กับพวกโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8), ประเภทการค้า 11 (ค้าอสังหาริมทรัพย์)

โจทก์ที่ 2 ขายที่ดินพร้อมบ้าน ปี 2523 ถึงปี 2535 เจ้าพนักงานประเมินหมายเรียกตรวจสอบ โจทก์ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน เจ้าพนักงานประเมินได้ใช้ราคาที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และใช้ราคาค่าก่อสร้างบ้านจากกรมโยธาธิการ บวกด้วยกำไรอัตราร้อยละ 25 ของราคาทุน ตามหลักเกณฑ์มติ กพอ. ครั้งที่ 7/2528 ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ย ราคาก่อสร้างบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลหาดใหญ่ ปี 2527 ส่วนโจทก์มีพยานสนับสนุนเป็นสถาปนิก และวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต ยืนยันว่าประเมินราคาก่อสร้างบ้านตามหลักวิชาการและประสบการณ์ และอาศัยข้อมูลจากการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี 2523 พยานโจทก์น่าเชื่อถือกว่าพยานจำเลย และโจทก์ยอมรับว่าราคาที่ดินและบ้านไม่เกิน 350,000.- บาท เมื่อหักราคาที่ดินแล้ว ราคาค่าก่อสร้างบ้านปี 2523 ถึงปี 2525 หลังละ 250,000.- บาท ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับที่โจทก์ยอมรับในคำฟ้อง ศาลพิพากษาให้จำเลยประเมินภาษีใหม่เฉพาะราคาค่าก่อสร้างบ้าน

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021