เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1753/2540 
นางสาวสุวรรณา สุจริตนันท์โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 27, 40(8)

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502

โจทก์ประกอบกิจการให้เช่าม้วนวีดีทัศน์ โจทก์ได้แจ้งเลิกประกอบกิจการค้า เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกตรวจสอบ และได้ทำการประเมินโดยหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ในอัตราร้อยละ 10 โดยถือว่าโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงได้ทุกรายการ
รายการหักค่าใช้จ่ายประเภทค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าลิขสิทธิ์เทป เอกสารถูกไฟไหม้ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งมิใช่ความผิดของจำเลย โจทก์สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งแน่นอน เมื่อโจทก์ไม่ดำเนินการส่งให้ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ การประเมินส่วนนี้ชอบแล้ว และเงินเพิ่มตามมาตรา 27 กฎหมายกำหนดไว้แน่นอน ไม่มีข้อยกเว้นให้งดหรือลด ศาลจึงไม่อาจพิจารณาลดหรืองดเงินเพิ่ม
รายการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าเสื่อมทรัพย์สิน โจทก์ส่งเอกสารหลักฐานให้จำเลยแล้วเอกสารถูกไฟไหม้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของโจทก์ ถือว่าโจทก์ได้ส่งโดยชอบแล้ว โจทก์ไม่สามารถหาทดแทนได้ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรที่โจทก์สามารถพิสูจน์ผู้รับได้ เจ้าพนักงานประเมินพิจารณาหักเหมาอัตราร้อยละ 10 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021