เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1023/2540 
บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 8, 30(2) ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2534 ข้อ 537, 537.2, 537.4, 575

การแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ย่อมกระทำได้ตามมาตรา 8 โดยนำไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับ ซึ่งกำหนดว่าสิ่งของทางไปรษณีย์อาจนำจ่ายให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับได้ และให้ถือว่านำจ่ายแก่ผู้รับแล้วนับแต่วันเวลาที่นำจ่าย

พนักงานบุรุษไปรษณีย์ได้นำคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่เป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนตอบรับ มีชื่อโจทก์เป็นผู้รับไปส่งให้กับพนักงานของโจทก์ ชื่อ พ. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และรับโทรศัพท์นั่งประจำที่เคาน์เตอร์ของบริษัทโจทก์รับไว้ โดยเคยไปส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ที่บริษัทโจทก์มาหลายครั้ง โดยบุคคลเดียวกันนี้เป็นผู้รับ ถือได้ว่าบุคคลที่ชื่อ พ. เป็นผู้แทนโจทก์ตามไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2534 ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้โดยชอบ เมื่อ 2 ตุลาคม 2535 ถือว่าโจทก์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวันดังกล่าวด้วย เมื่อโจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2535 จึงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 30 (2) แห่ง ป.ร.ก. โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021