เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1020/2540 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 20, 65 ทวิ(9),

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 159) พ.ศ. 2526 ข้อ 1(3)(ค)

ก่อนที่โจทก์จำหน่ายหนี้สูญ โจทก์ได้ฟ้องลูกหนี้ให้ศาลพิพากษาบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ จนศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว โจทก์ได้ให้ทนายความติดตามสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อยึดบังคับชำระหนี้ แต่ไม่ปรากฏว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินใดที่จะยึดบังคับชำระหนี้ได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 159 พ.ศ. 2526 ข้อ 1 (3) (ค) มิได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นการตายตัวว่า ก่อนโจทก์จำหน่ายหนี้สูญ จะต้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือทำการตรวจสอบงบดุลของลูกหนี้เสียก่อน กรณีของโจทก์ถือได้ว่าโจทก์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฯ ฉบับดังกล่าวก่อนจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แล้ว จึงชอบด้วยมาตรา 65 ทวิ (9) แห่ง ป.ร.ก.

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021