เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1004/2540 
บริษัท ทีซีมัยซิน จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี

โจทก์นำเข้าสินค้า อาติฟิเชียล เฟลเวอร์ เอฟดี 1034 แต่ได้จำหน่ายไปในชื่อสินค้า มิกซ์ฟรุท เฟลเวอร์ โดยความสำคัญผิดของพนักงานโจทก์ เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินรายได้โจทก์เพิ่มขึ้น โดยถือว่านำสินค้าเข้ามาโดยไม่มีหลักฐานการขาย และปลายปีไม่มีการลงบัญชียกยอดสินค้าไป ถือว่าโจทก์ขายไปโดยไม่ลงบัญชี เมื่อพยานหลักฐานโจทก์นำสืบได้ว่า สินค้าทั้งสองรายการคือสินค้าชนิดเดียวกัน และนำสืบที่มาของรายได้จากการขายสินค้าพิพาท ซึ่งเจ้าพนักงานจำเลยรับรองว่าวิธีคิดรายได้ของโจทก์ถูกต้องแล้ว การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลดยอดรายได้จากการขายสินค้าพิพาทในราคาต้นทุนที่นำเข้า โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าด้วย จึงไม่ชอบ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021