เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่996/2540 
บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคเตอริ่ง จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 12 (ธนาคาร)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 779, 303

โจทก์ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่ง เป็นธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องทางการค้า เพื่อมุ่งหมายให้เงินทุนหมุนเวียนแก่การอุตสาหกรรม การที่โจทก์รับซื้อสิทธิ์เรียกร้องจากลูกค้าด้วยเงินสด โดยรับโอนสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า และให้ลูกค้าค้ำประกันการเรียกเก็บเงินตามสิทธิเรียกร้องนั้น เมื่อโจทก์เรียกเก็บเงินตามสิทธิเรียกร้องที่รับโอนจากลูกหนี้ไม่ได้ ลูกค้าโจทก์ยังต้องรับผิดชดใช้เงินแก่โจทก์เท่าจำนวนที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ และในการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง โจทก์รับซื้อในราคาต่ำกว่าราคาสิทธิเรียกร้อง กิจการของโจทก์ถือเป็นกิจการให้กู้ยืมเงิน โดยส่วนต่างของราคาสิทธิเรียกร้องที่โจทก์ได้รับ คือ ดอกเบี้ย ถือได้ว่าเป็นกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 12 (ธนาคาร ) มิใช่ประเภทการค้า 10 (ตัวแทนและนายหน้า)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021