เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่995/2540 
บริษัท วัฒนการ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 8, 19, 23, 27, 69, 71(1), 87 ตรี, 123

โจทก์อ้างว่านำแบบ ภ.ง.ด. 50 ไปยื่นต่อเจ้าพนักงาน ยังทำบัญชีและงบดุลไม่เสร็จ ไม่เรียบร้อย ไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีลงชื่อรับรอง ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี และไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานได้รับไว้ อันจะถือว่าเป็นการยื่นรายการแล้วแต่รายการไม่ถูกต้อง
มาตรา 8 ป.ร.ก. เป็นเพียงวิธีการส่งหมายเรียกในทางปฏิบัติ ซึ่งเมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีการนั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับแล้ว เมื่อผู้จัดการโจทก์เป็นผู้รับหมายเรียกไว้ ถือว่าการส่งหมายเรียกโจทก์ได้รับโดยชอบแล้ว
เมื่อโจทก์ไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 69 และการออกหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 23 ชอบแล้ว เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินภาษีโจทก์ ตามมาตรา 24 หรือ 71 (1) แล้วแต่กรณี ตามแนวทางปฏิบัติคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.5/2527 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2527 ข้อ 3 แม้คำสั่งดังกล่าวจะมิใช่กฎหมาย แต่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71 (1)

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021