เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่938 /2540 
บริษัท สรรพสินค้าชิดลม จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19, 20, 65 ทวิ(4), 87, 87 ทวิ(6), ประเภทการค้า 12

(ธนาคาร ) ชนิด 1 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.11/2528 ล.ว. 26 กันยายน 2528

การที่โจทก์ตกลงให้บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายให้แก่โจทก์ โดยโจทก์โอนเงินล่วงหน้าจำนวนมากเกินกว่ามูลค่าสินค้าที่ได้รับ เมื่อหักกลบลบหนี้เงินที่จ่ายล่วงหน้ากับค่าสินค้าที่รับมาแล้ว ยังคงมีเงินเหลืออยู่ในแต่ละรอบบัญชี ทำให้บริษัทเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ ได้รับประโยชน์ ไม่ต้องจ่ายเงินทุนหรือไม่ต้องกู้ยืมเงินจากผู้อื่น ส่วนเงินที่โจทก์จ่ายให้แก่บริษัทและ ห้าง ฯ อื่น รวม 4 ราย เป็นเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับค่าวัตถุดิบ และวัสดุโรงงานกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อผลิตสินค้าขายให้แก่โจทก์ แต่บริษัทและห้าง ฯ ดังกล่าวผลิตสินค้าขายให้แก่บริษัทอื่นด้วย ถือเป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการดำเนินกิจการ ไม่ใช่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าล่วงหน้า การกระทำดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินดอกเบี้ยรับจากเงินดังกล่าวได้ตาม ม. 65 ทวิ (4) ป.ร.ก
โจทก์มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินด้วย การที่โจทก์โอนเงินล่วงหน้าและจ่ายเงินทดรอง ตลอดจนให้บริษัทและห้าง ฯ ดังกล่าวกู้ยืมเงิน เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียภาษีการค้า ประเภทการค้า 12 (ธนาคาร) ชนิด 1 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินดอกเบี้ยรับนำมาเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีการค้าได้ ยกเว้นเฉพาะส่วนที่ให้บริษัทในเครือกู้ยืมได้รับยกเว้น ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 11/2528

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021