เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่810/2540 
กรมสรรพากรโจทก์

บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด ที่ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ที่ 2

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 224

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

พ.ศ.2528 มาตรา 7(4)

การฟ้องขอให้คืนภาษีอากรที่ได้รับคืนไป เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพัน ซึ่งได้ทำขึ้นเพื่ประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร ตามมาตรา 7(4) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ. 2528 ศาลภาษีอากรกลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีได้
การคืนภาษีอากรก่อนการตรวจสอบตามคำร้องของจำเลยมิใช่เป็นการคืนเงินภาษีอากรโดยเด็ดขาด แต่เป็นการคืนโดยมีเงื่อนไข การฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องให้คืนภาษีอากรที่ได้คืนไปก่อนการตรวจสอบ ตามระเบียบว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2529 ข้อ 15.2 มิใช่ฟ้องเรียกเงินภาษีอากรที่ต้องชำระตามการประเมินของเจ้าพนักงานซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ คดีนี้โจทก์ได้มีการทวงถามให้จำเลยชำระแล้ว จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกเงินพร้อมดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021