เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่791/2540 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลัภย์ จำกัดโจทก์

นายอำนาจ อนันต์สินโภคา กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 78, 78 วรรค 2 (2)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า ( ฉบับที่ 18 ) พ.ศ.

2517

โจทก์ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายดิบ มติของกระทรวงพาณิชย์ให้โจทก์ขายน้ำตาลทรายดิบให้แก่องค์การคลังสินค้า โดยข้อกำหนดตามสัญญาให้ผู้ซื้อมอบน้ำตาลทรายดิบที่ซื้อให้ผู้ขายนำไปปรับปรุงคุณภาพให้มีความชื้นไม่เกิน ร้อยละ 0.4 โดยทยอยส่งมอบและชำระราคาเป็นงวด ตามสัญญามิได้ระบุว่าเป็นน้ำตาลทรายขาว จึงถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ขายน้ำตาลทรายดิบ
มาตรา 78 วรรค 2(2) และประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีการค้า ( ฉบับที่ 18 ) พ.ศ.2517 ที่ใช้บังคับในขณะที่โจทก์ต้องเสียภาษี บัญญัติให้ผู้ส่งออกน้ำตาลทรายดิบเป็นผู้เสียภาษีการค้า แต่โจทก์ผลิตน้ำตาลทรายดิบจำหน่ายให้องค์การคลังสินค้าภายในประเทศ มิใช่ผู้ส่งออก โจทก์จึงไม่ต้องเสียภาษีการค้า เมื่อโจทก์ชำระภาษีการค้าไปแล้ว จำเลยต้องคืนเงินภาษีอากร ( อ้างอิงคำพิพากษาฎีกา 4467/2536 บริษัท น้ำตาลทรายมิตรสยาม จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย )

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021