เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 640/2540 
นายสุชาติ ปิ่นฉาย กับพวกโจทก์

นางสาวธาระณี คุ้มพุ่ม

จำเลย
เรื่อง ฟ้องขอให้จำเลยไปรับรองแนวเขตที่ดิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีพิจารณาความแพ่ง ฎีกา (มาตรา49)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยไปรับรองแนวเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 1385 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หากไม่ไปให้ถือเอา คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง
โจทก์ทั้งเก้าอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน
โจทก์ทั้งเก้าฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ทั้งเก้าฟ้องโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลัก แหล่งข้อหาว่า จำเลยไม่ยินยอมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินให้ อ้างว่าโจทก์ ทั้งเก้ารุกล้ำที่ดิน ทำให้โจทก์ทั้งเก้าไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินได้ ขอให้ บังคับจำเลยไปรับรองแนวเขตที่ดินศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า โจทก์ ทั้งเก้ามิได้นำสืบว่า โจทก์ทั้งเก้าไม่ได้รังวัดรุกล้ำที่ดินของจำเลย ที่ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เห็นพ้องด้วยในผล พิพากษายืนฎีกาของโจทก์ทั้งเก้ามิได้กล่าวคัดค้านโต้แย้งคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่าวินิจฉัยข้อเท็จจริงข้อใดตอนใดผิดถูกอย่างใด เพียงแต่กล่าวทบทวนคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 3 และเนื้อหาสาระ ในฎีกาแทบจะเหมือนกับกล่าวไว้ในอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาไม่ชัดแจ้ง ต้อง ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"
พิพากษายกฎีกาของโจทก์ทั้งเก้า
(สถิตย์ ไพเราะ - ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์ - จุมพล ณ สงขลา)

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021