เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่586/2540 
บริษัท เจริญธุรกิจ (1990) จำกัดโจทก์

สรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 81(1) (ณ)

โจทก์ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้างและสินค้าเบ็ดเตล็ด การรับจ้างขนส่งสินค้าของโจทก์มิได้เป็นวัตถุประสงค์หลักของการประกอบกิจการ ในการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง หากลูกค้ารับสินค้าจากโจทก์โดยตรงต้องชำระค่าสินค้าในราคาหนึ่ง แต่ถ้าต้องการรับสินค้าจากคลังสินค้าในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด จะมีราคาราคาถูกกว่า โดยโจทก์จะออกใบสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าไปรับสินค้า หากลูกค้าไม่มีรถ โจทก์จะนำรถบรรทุกของโจทก์ไปรับจ้างลูกค้าเพื่อขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปส่งให้แก่ลูกค้า ถือเป็นการรับจ้างผู้อื่นขนส่งสินค้าเป็นครั้งคราว มิได้รับขนส่งสินค้าให้แก่บุคคลอื่นเป็นปกติธุระหรือเป็นการทั่วไป ถือเป็นการกระทำเพื่อการค้าหรือธุรกิจการของโจทก์ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร โจทก์ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ณ) โจทก์ต้องนำค่าขนส่งมารวมคำนวณเป็นฐานภาษี เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021