เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 479/2540 
บริษัท เรขพัฒนา จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587, 596

จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างอาคารสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 3 (เดิม) กำหนดส่งมอบงานและชำระเงินเป็นงวด กำหนดแล้วเสร็จภายใน 12 เมษายน 2530 หากไม่เสร็จตามกำหนด จำเลยต้องถูกปรับเป็นรายวัน และต้องจ่ายค่าเสียหายที่ส่งมอบงานช้า ปรากฏว่าโจทก์ส่งมอบงานช้า 79 วัน ซึ่งกรณีเป็นความผิดของจำเลยบางส่วน เนื่องจากกรรมการของจำเลยตรวจผังและชี้แนวเขตก่อสร้างล่าช้า ต้องรื้อถอนบ้านบุคคลอื่นที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง และต้องเสียเวลาเตรียมงานวางศิลาฤกษ์อาคารที่ก่อสร้าง ถือว่าเป็นความผิดของจำเลย รวม 20 วัน จึงเป็นความผิดของโจทก์เพียง 59 วัน ซึ่งจำเลยมีสิทธิเรียกค่าปรับและเรียกค่าเสียหายจากการเช่าอาคารอื่นเป็นสถานที่ทำงาน ระหว่างก่อสร้างอาคารเพียง 59 วัน เท่านั้น

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021