เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 350 /2540 
บริษัท ประจักษ์สหพันธ์ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 39, 77, 78 ทวิ(2)(ค), 87, 88, 89(3), 89 ทวิ,

ประเภทการค้า 11ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378

การครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิใด ๆ ที่มิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทที่เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนั้นผู้ครอบครองย่อมมีสิทธิครอบครอง และยกขึ้นใช้ยันบุคคลอื่นที่มิใช่รัฐได้ ผู้ครอบครองจึงโอนไปซึ่งการครอบครองโดยการส่งมอบที่ดินให้แก่กันได้
การที่โจทก์รับโอนสิทธิครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ จากบริษัท ม. แทนการชำระหนี้ด้วยเงินสด แล้วโจทก์โอนสิทธิครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิดังกล่าวให้บุคคลภายนอกในระยะเวลาอันสั้น โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินโดยวิธีแบ่งเป็นแปลงย่อยทยอยขายบุคคลภายนอก 56 ราย ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ทำเพื่อนำมาแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหุ้นของโจทก์ เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์ ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 11

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021