เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 161/2540 
กรมสรรพากร โจทก์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการปกครอง

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค 1

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161, 167, 172, 182

วรรค 2(เดิม), 233

บริษัท บ. ค้างชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ต่อมาเมื่อ 30 สิงหาคม 2520 ได้ทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องค่าที่ดินที่มีต่อจำเลยให้แก่โจทก์ เพื่อชำระหนี้ภาษีอากร โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ จำเลยชำระหนี้บางส่วนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2525 เป็นการชำระตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง อายุความสะดุดหยุดลง อายุความเริ่มนับใหม่เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดไป ครบกำหนด 10 ปี เมื่อ 31 พฤษภาคม 2535 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อ 1 มิถุนายน 2535 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มทำงานใหม่ได้ ไม่ขาดอายุความ
บริษัท บ. ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องค่าที่ดินที่มีต่อจำเลยให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าภาษีอากร ซึ่งบริษัท บ. ผู้โอนมีหน้าที่ต้องชำระแก่โจทก์ผู้รับโอนจนครบถ้วน ไม่ว่าค่าภาษีอากรดังกล่าวผู้โอนจะมีหน้าที่ชำระแก่โจทก์เมื่อใด จำเลยก็มีหน้าที่ต้องชำระแทนจนครบถ้วน แม้สิทธิของโจทก์ที่จะเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้เกิดขึ้นก่อนที่บริษัท บ. ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย และโจทก์ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว โจทก์ก็มีสิทธิฟ้องเรียกให้จำเลยชำระหนี้ในคดีนี้ได้อีก

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021