เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่130/2540 
บริษัท เอ. แอนด์. เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี

โจทก์ประกอบธุรกิจขายส่งน้ำมัน ข้าว และน้ำปลา ผลการตรวจสอบพบว่า โจทก์แสดงรายได้จากการขายน้ำมัน ข้าว และน้ำปลาขาดไป และมีรายจ่ายต้องห้ามมิให้หักเป็นค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่ง ป.ร.ก.
การที่เจ้าพนักงานประเมินคำนวณให้โจทก์มีกำไรขั้นต้นของสินค้าน้ำมันต่อลิตร ต่ำกว่าที่โจทก์อ้าง แสดงว่าจำเลยกำหนดต้นทุนขายสูงกว่าที่โจทก์อ้างอันเป็นคุณแก่โจทก์ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย
การที่โจทก์ไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินไปลงบัญชีรายวันซื้อ เหตุเพราะมีการออกใบเสร็จรับเงินซ้ำกัน เนื่องจากบริษัท เชลส์แห่งประเทศไทย ออกใบเสร็จรับเงินฉบับแรกให้ เมื่อไม่สามารถรับสินค้าได้ จึงออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้โดยอ้างอิงถึงฉบับเก่า เจ้าพนักงานจึงไม่อาจนำยอดเงินที่เป็นรายการซ้ำซ้อนกับรายการที่ได้ลงในยอดซื้อของโจทก์แล้ว มาเพิ่มเป็นยอดซื้อของโจทก์อีก
การที่โจทก์ลงบัญชีไว้แต่ขีดฆ่าออก และไม่มีใบสำคัญซื้อ แต่มีการระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ จำนวนเงิน ราคา และชนิดของน้ำมันด้วย กรณีมีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีลงในบัญชีรายวันซื้อแต่ไม่พบใบเสร็จรับเงิน กรณีมีเหตุผลอันสมควรที่เจ้าพนักงานจะนำยอดซื้อนั้นมาเป็นยอดซื้อของโจทก์ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021