เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่123/2540 
บริษัท บิลลิตัน ไทยแลนด์ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 39, 40(1), 50, 52, 54, 65 ตรี(13)

โจทก์ประกอบกิจการขุดแต่งแร่ โจทก์ยอมรับว่าบริการเลี้ยงอาหารฟรีให้แก่พนักงานบนเรือ ถือว่าพนักงานได้รับประโยชน์ในทางทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้น อันเนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 โจทก์มีหน้าที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งต่อจำเลย
กรณีโจทก์ทำสัญญาซื้อกิจการและทรัพย์สินของบริษัท ท. ปรากฏว่าหลักฐานราคาเรือ ค่าต่อเรือ ค่าดัดแปลง ต้นทุน ค่าเสื่อมราคา ไม่น่าเชื่อถือ การอ้างราคาประกันภัยใกล้เคียงกันราคาทรัพย์สินที่ซื้อมา ไม่มีหลักฐาน และราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมิใช่ราคาตลาด กรณีถือว่าเป็นการซื้อทรัพย์สินในราคาที่สูงเกินกว่าปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
กรณีโจทก์จ่ายค่าดอกเบี้ยแทนบริษัท ท. ซึ่งตามสัญญาซื้อขายกิจการทรัพย์สิน และหนี้สินไม่มีการระบุว่ามีการซื้อขายเจ้าหนี้ระยะยาวไว้ ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยของหนี้สินระยะยาวซึ่งโจทก์มิได้ผูกพันด้วย ค่าดอกเบี้ยที่โจทก์จ่ายจึงถือเป็นรายจ่าย ซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ตามมาตรา 65 ตรี (13) เป็นรายจ่ายต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021