เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 42)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน (ฉบับที่ 41) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

 

                ข้อ 2  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

                      สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

                            (1) ปลัดกระทรวงการคลัง

                            (2) รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้

                            (3) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงการคลัง

                            (4) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

                            (5) ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

                            (6) ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาระบบงานและการให้บริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

                      กรมศุลกากร

                            (7) อธิบดีกรมศุลกากร

                            (8) รองอธิบดีที่กำกับดูแลงานด้านป้องกันปราบปราม

                            (9) ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

                            (10) ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ

                            (11) ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

                            (12) ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (13) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบอากร

                            (14) ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

                            (15) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                            (16) ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม

                      กรมสรรพสามิต

                            (17) อธิบดีกรมสรรพสามิต

                            (18) รองอธิบดีกลุ่มภารกิจด้านนโยบาย

                            (19) รองอธิบดีกลุ่มภารกิจด้านจัดเก็บภาษี

                            (20) รองอธิบดีกลุ่มภารกิจด้านปราบปราม

                            (21) รองอธิบดีกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

                            (22) ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

                            (23) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 3

                            (24) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2

                            (25) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

                            (26) ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภาษี สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

                            (27) ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

                            (28) หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

 

วราเทพ รัตนากร

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014