เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.135/2547

เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

--------------------------------

 

            เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

            ข้อ   1   ให้หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา คลองหลวง 1 ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเช้นท์ จำกัด เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน กม.42 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1 สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

 

            ข้อ   2   ให้สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปเป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

            ข้อ   3   การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

            ข้อ   4   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

 

สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2547

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022