เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.134/2547

เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

--------------------------------

 

            เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

            ข้อ   1   ให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 และถ้ามีภาษีต้องเสียให้ชำระทั้งหมดในคราวเดียวกันด้วย

 

            ข้อ   2   ให้พนักงานธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารเป็น "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1

 

            ข้อ   3   การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

            ข้อ   4   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่31 มีนาคม พ.ศ. 2547

 

สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022