เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่9913/2539 
บริษัท สตาร์ไพน์ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส, 27 ตรี, 63

 

โจทก์ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2531 โจทก์ถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่ง ป.ร.ก. และนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษี โจทก์ต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานประเมินเพื่อขอคืนเงินภาษีอากรที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตาม ป.ร.ก. มาตรา 3 เตรส ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป ตาม ป. รัษฎากร มาตรา 63 จะนำ ป.พ.พ. มาตรา 193/30 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเมื่อมิได้มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะ มาใช้ไม่ได้ และจะนำมาตรา 27 ตรี แห่ง ป.ร.ก. ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาฯ แก้ไขเพิ่มเติม ป.ร.ก. (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้ขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย และนำส่งแล้วเป็นเงินเกินกว่าที่ควรเสียภาษี ต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดระยะเวลายื่นรายการภาษี ตามที่กฎหมายกำหนดนั้นมาใช้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะกรณีตามมาตรา 27 ตรี ที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ต้องเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเท่านั้น

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021