เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่9912/2539 
บริษัท ไพน์รีสอร์ท จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส, 27 ตรี, 63

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528

โจทก์มีรายได้จากการประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 3 เตรส อยู่ในลักษณะ 1 ว่าด้วยข้อความเบื้องต้น ซึ่งนำไปใช้ได้ตั้งแต่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แม้จะเป็นนิติบุคคลก็ต้องนำมาตรา 63 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โจทก์ต้องยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไปเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งถือได้ว่ากฎหมายบัญญัติเรื่องระยะเวลาขอคืนภาษีในกรณีนี้ไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ต้องใช้ระยะเวลาตามมาตรา 63 แห่ง ป.ร.ก. มิใช่ระยะเวลาทั่วไป 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 กรณีของโจทก์เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 27 ตรี จึงไม่อาจนำระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการมาใช้ไม่ได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021