เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่9911/2539 
บริษัท ทนอร์ฟา จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ยกฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส, 27 ตรี, 63

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528

โจทก์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จากรายรับค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอื่น จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่ง ป.ร.ก. ดังนั้นการขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 63 แห่ง ป.ร.ก. โจทก์ต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีที่ถูกหักภาษีเกินไป กรณีของโจทก์จะนำมาตรา 27 ตรี แห่งป.ร.ก. มาใช้บังคับไม่ได้ เพราะมาตรา 27 ตรี เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่การขอคืนภาษีอากร และภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายในกรณีทั่ว ๆไป ซึ่งประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ แต่การขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่ง ป.ร.ก. ได้บัญญัติให้นำมาตรา 63 มาใช้บังคับโดยเฉพาะแล้ว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021