เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6338/2539 
นายจรูญ โกยสมบูรณ์ โดย น.ส. รัชนี โกยสมบูรณ์ ผู้จัดการมรดกโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 12, 40(8), 61, ประเภทการค้า

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2512 มาตรา 8 (ทวิ)

โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จำนวน 2 แปลง ให้กับบริษัท รีแลกซ์บีช จำกัด ก่อนที่โจทก์ซื้อที่ดินทั้ง 2 แปลงจากบริษัท โกยสมบูรณ์ จำกัด เมื่อโจทก์ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวแล้ว จึงขายให้กับบริษัท รีแลกซ์บีช จำกัด ตามสัญญาจะซื้อจะขาย จึงเป็นการขายที่ดินที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือกำไร และเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8) แห่ง ป.ร.ก.ต้องหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2512 มาตรา 8 ทวิ เมื่อโจทก์สามารถหาหลักฐานค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรมาพิสูจน์ได้ จำเลยจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 75 ตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค. 0802/766 ลงวันที่ 18 มกราคม 2528 ไม่ได้

เจ้าพนักงานประเมินจะทำการประเมินภาษีกับบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในโฉนดที่ดิน โดยอาศัยมาตรา 61 แห่ง ป.ร.ก. จะต้องพิสูจน์ให้ได้ความว่าผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินมีเจตนาซื้อและขายที่ดินด้วย

การลดเบี้ยปรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าผู้ถูกตรวจสอบภาษีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีด้วยดี ศาลใช้ดุลพินิจให้งดเบี้ยปรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021