เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5700/2539 
นายอำนวย เกตุผุดผ่อง โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 46

โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แสดงการหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร เจ้าพนักงานหักค่าใช้จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 75 โจทก์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นการคำนวณหักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 75 และประเด็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีการค้าต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในประเด็นดังกล่าว กรณีโจทก์ถูกดำเนินคดีอาญาฐานไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก เป็นการไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จึงไม่มีเหตุอันควรผ่อนผัน หรืองดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021