เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4265/2539 
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เกียตินาคิน จำกัด โจทก์

นายสกล มิ่งจิรสุข กับพวก

จำเลย
เรื่อง สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แพ่ง อายุความ ค่าใช้ทรัพย์ (มาตรา 190/30, 391 วรรคสาม)

ป. รัษฎากร (มาตรา 77/1 (5), 82, 82/4)

การที่โจทก์กันเงินจำนวน 0.5 เท่าของค่าภาคหลวง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าและปลูกสร้างสวนป่า และนำไปฝากธนาคารไว้ โดยโจทก์ไม่มีหน้าที่และไม่มีความผูกพันใด ๆ ที่จะต้องทำเช่นนั้น ทั้งโจทก์เป็นผู้เก็บสมุดฝากเงินไว้เองสามารถถอนเงินฝากดังกล่าวไปใช้ในกิจการอื่นตามที่ต้องการได้ และไม่ได้มีการจ่ายไปจริงในรอบระยะเวลาบัญชี เงินจำนวน 0.5 เท่า ของค่าภาคหลวง จึงมีลักษณะเป็นเงินสำรองเพื่อจ่าย และเป็นรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง ย่อมเป็นรายจ่ายที่ ป.ร.ก. มาตรา 65 ตรี (1) (9) มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

ศาลมีอำนาจพิจารณาเกี่ยวกับเบี้ยปรับว่ามีเหตุอันสมควรที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021