เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1444/2543 
นางละม้าย ไข่มุก โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (8)

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อเนื้อแร่ดีบุกระหว่างโจทก์ผู้ขาย กับบริษัท ท. ผู้ซื้อ สัญญาระบุให้ถือว่าการส่งมอบแร่ดีบุกสำเร็จบริบูรณ์ และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของผู้ซื้อเมื่อได้ชั่งน้ำหนักความชื้นรวมตามวิธีที่ระบุไว้ นอกจากนั้นได้กำหนดราคาซื้อให้คำนวณโดยใช้ราคาตลาดปีนังของวันตลาดดีบุกปีนังที่ผู้ขายระบุวันใดวันหนึ่งภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งมอบเป็นวันตลาดดีบุกปีนังก็ได้ กรณีผู้ขายมิได้ระบุวันตลาดดีบุกปีนัง ให้ใช้วันตลาดดีบุกปีนัง ในวันที่ 30 หลังจากวันส่งมอบในการคำนวณราคาซื้อ และเมื่อได้รับคำขอ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเป็นเงินบาทจำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อสุทธิจากปริมาณแร่ดีบุกที่ส่งมอบในแต่ละครั้ง โดยคำนวณจากราคาตลาดดีบุกปีนังของวันที่จ่ายเงินล่วงหน้า เช่นนี้ สัญญาซื้อขายนี้จึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบแร่แล้ว เพียงแต่การกำหนดราคาแร่ที่แน่นอนผู้ซื้อยินยอมให้ ผู้ขายกำหนดภายหลัง ส่วนข้อตกลงให้ผู้ซื้อจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละ 80 กับข้อกำหนดให้ผู้ขายเสียดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวร้อยละ 1 ต่อเดือน ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ทั้งผู้ซื้อยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการรับจำนำแร่ และเงินล่วงหน้าค่าแร่เป็นเงินส่วนหนึ่งของราคาแร่ หาใช่เงินกู้ไม่ เงินจำนวนนี้จึงเป็นเงินได้พึงประเมินที่โจทก์จะต้องมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021