เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1277/2539 
นายคำผิน สุริยะปัญญา กับพวกโจทก์

นางสมจิต ฉ่ำฉิมพลี กับพวก

จำเลย
เรื่อง ฉ้อโกงทรัพย์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แพ่ง ค้ำประกัน (มาตรา 680)

ประมวลรัษฎากร ตราสาร อากรแสตมป์ (มาตรา 118)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 82,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 82,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า ได้ลงชื่อในบันทึกข้อตกลงตามฟ้องโจทก์ แต่บันทึกดังกล่าวไม่ปิดอากรแสตมป์ จึงตกเป็นโมฆะ โจทก์ทั้งสองแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่านายเทพปัญญาฉ้อโกง พนักงานสอบสวนและโจทก์ทั้งสองได้บีบคั้นให้นายเทพปัญญาได้รับโทษหนัก จำเลยทั้งสองจึงต้องยอมเสียเงินเพื่อปัดเป่าการเสียเวลาของนายเทพปัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 10,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2536 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 และในต้นเงิน 20,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ''คดีคงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยประการหลังว่า บันทึกตกลงชดใช้ค่าเสียหายตามเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งจำเลยทั้งสองลงชื่อเป็นพยานและผู้ค้ำประกันนั้น เป็นสัญญาค้ำประกันอันเป็นตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 หรือไม่ เห็นว่า บันทึกดังกล่าวระบุว่ามีคู่กรณี 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกคือโจทก์ทั้งสอง ฝ่ายหลังคือนายเทพปัญญา ฉ่ำฉิมพลี คู่กรณีได้ตกลงกันว่าฝ่ายหลังจะชดใช้ค่าเสียหายคืนให้ฝ่ายแรกตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากฝ่ายหลังผิดสัญญาจำเลยทั้งสองจะเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน ในตอนท้ายของบันทึกดังกล่าวได้ระบุต่อไปว่าคู่กรณีตกลงกันเป็นที่เข้าใจดีแล้ว โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นคู่กรณีฝ่ายแรกไม่ประสงค์ที่จะให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่นายเทพปัญญาในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์อีกต่อไปพร้อมกับลงชื่อโจทก์ทั้งสองนายเทพปัญญา จำเลยทั้งสองและพนักงานสอบสวน ดังนี้ จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้ค้ำประกันอันจะต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสองในเมื่อนายเทพปัญญาผิดสัญญาไม่ชำระเงินให้แก่โจทก์ทั้งสองดามที่ระบุไว้ในบันทึกตกลงชดใช้ค่าเสียหายเอกสารหมาย จ.1และถือได้ว่า บันทึกดังกล่าวเป็นเพียงหลักฐานเป็นหนังสือที่จำเลยทั้งสองได้ลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันไว้เป็นสำคัญในอันที่โจทก์ทั้งสองจะนำมาเป็นหลักฐานฟ้องร้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสองเท่านั้น มิใช่ตราสารตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ฎีกาจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน

(จองทรัพย์ เที่ยงธรรม - ธวัชชัย พิทักษ์พล - ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021