เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1015/2539 
บริษัท ไทย - เอ็มซี จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 70ทวิ, 76 ทวิ

การที่โจทก์แนะนำบริษัท ม. เป็นบริษัทต่างประเทศให้แก่บริษัท ท. ซึ่งเป็นลูกค้าโจทก์ในประเทศไทยจนมีการซื้อขายสินค้ากัน แม้บริษัท ท. จะทำสัญญาซื้อขายและชำระราคาให้แก่บริษัท ม. โดยตรง โดยโจทก์มิได้มีส่วนรับผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการชำระค่าสินค้าก็ตาม แต่เนื่องจากโจทก์เป็นตัวเชื่อมให้ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกัน จึงถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อให้แก่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ เมื่อบริษัทต่างประเทศได้รับชำระค่าสินค้าย่อมมีเงินได้หรือผลกำไรรวมอยู่ด้วย โจทก์จึงมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นแบบรายการและเสียภาษีเงินได้ ตาม ป.ร.ก. มาตรา 76 ทวิ

ตาม ป.ร.ก. มาตรา 70 ทวิ นั้น ผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในการจำหน่ายกำไรออกจากประเทศไทยนั้น ต้องเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรหรือเงินที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไร โจทก์เป็นเพียงผู้แทนทำการติดต่อลูกค้าในประเทศไทยในการขายสินค้าแทนบริษัทต่างประเทศ ไม่ปรากฏว่าโจทก์เป็นสาขาบริษัทต่างประเทศ และเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรแต่อย่างใด แม้ค่าสินค้าที่ลูกค้าชำระจะมีเงินกำไรรวมอยู่ด้วย แต่โจทก์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเงินไปชำระค่าสินค้า ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย จึงไม่ต้องเสียภาษี ตามมาตรา 70 ทวิ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021