เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่48/2539 
บริษัท แองโกล - ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 8

โจทก์เป็นบริษัทในเครือของบริษัท อ. และสำนักงานของโจทก์ตั้งอยู่อาคารเดียวกับบริษัท อ. โดยมีพนักงานของบริษัท อ. เป็นผู้ดูแลปฏิบัติงานของโจทก์มาโดยตลอดจนเป็นปกติ ถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้หรือยอมรับเอาพนักงานของบริษัท อ. เป็นผู้ดำเนินงานเสมือนหนึ่งว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นพนักงานของโจทก์เอง

การที่พนักงานไปรษณีย์ส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์ที่สำนักงานของโจทก์ โดยมีนาย ค. ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท อ. มีหน้าที่รับส่งเอกสารของบริษัท อ. และบริษัทในเครือที่อยู่ในอาคารเดียวกันเป็นผู้รับเอกสารไว้แทนโจทก์ ถือว่าเป็นการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่บุคคล ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านหรือสำนักงานของโจทก์แล้ว จึงเป็นการส่งโดยชอบตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021