เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5399/2538 
บริษัท แองโกล - ไทย - การเกษตร จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4) (ก), 65 ทวิ(4), 70 วรรคแรก
ผู้ขายนำตั๋วเงินตามที่โจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ผ่านธนาคารในประเทศ จ่ายให้ผู้ขายไปขายลดให้แก่ธนาคารในต่างประเทศ โดยโจทก์รับภาระในส่วนลด เงินส่วนลดที่ธนาคารในต่างประเทศได้จากโจทก์ เป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ยตาม ป.ร.ก. มาตรา 40(4)(ก)และเป็นเงินที่จ่ายจากประเทศไทย โจทก์ผู้จ่ายจึงต้องมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้นำส่งจำเลย ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 70 วรรคแรก
โจทก์ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทนและดอกเบี้ย โดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนและดอกเบี้ย ในอัตราเดียวกับที่โจทก์กู้เบิกเงินเกินบัญชีมาจากธนาคาร

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021