เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5204/2538

 

บริษัท ซีดาร์การ์เมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 71

เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งใน 3 เหตุ ตามข้อความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 71 (1) แห่ง ป.ร.ก. เจ้าพนักงานประเมินก็มีอำนาจประเมินภาษีได้ หาจำเป็นต้องมีครบทั้ง 3 ประการไม่ เมื่อโจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (แบบ ภ.ง.ด. 50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 และ 2528 ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่ง ป.ร.ก. อันเป็นแบบการยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจึงมีอำนาจประเมินได้ ตาม มาตรา 71 (1) การยื่นรายการของโจทก์ในภายหลังไม่อาจลบล้างอำนาจของเจ้าพนักงานประเมินได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021