เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5158/2538

 

บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 19, 20

การประเมินภาษีอากร ตาม ป.ร.ก. มาตรา 20 จะต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมาไต่สวน ตามมาตรา 19 ก่อน และเจ้าพนักงานประเมินต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนดังกล่าวในการประเมินให้ชำระภาษีเพิ่มเติม ดังนั้น พยานหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนมีอยู่เท่าใด เจ้าพนักงานประเมินจะต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน แล้วจึงแจ้งการประเมินไป จะตรวจสอบหลักฐานเป็นส่วน ๆ แล้วทยอยแจ้งการประเมินไปเป็นคราวตามที่ตนเห็นสมควรไม่ได้ เพราะหากเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งการประเมินหลายครั้งได้ ความรับผิดของผู้เสียภาษีก็ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดลง หากจะประเมินอีกครั้งเจ้าพนักงานประเมินต้องหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมาไต่สวนภายในกำหนดเวลาก่อน จะอาศัยหมายเรียกมาไต่สวนในครั้งแรก เพื่อทำการประเมินอีกไม่ได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021