เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4776/2538 
บริษัท สยามคูโบต้าดีเซล จำกัด โจทย์

กรมสรรพากร ที่ 1 กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ ฯ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 มาตรา 17พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร มาตรา 7 (1)

คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งได้วินิจฉัยในปัญหาที่เกิดขึ้น ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 เมื่อไม่ปรากฏว่าได้กลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตแต่อย่างใด ผลในการวินิจฉัยซึ่งชี้ขาดว่า โจทก์ไม่ได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าทุน เป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องถือเป็นที่สุด ตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้ โจทก์จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลภาษีอากรกลาง ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 (1) อีกหาได้ไม่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021