เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3462/2538 
บริษัท ไทยอีเลคโทรนิคอุตสาหกรรม จำกัด โจทย์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 71(1), 19, 83 ทวิ

โจทก์ไม่ได้นำบัญชีคุมสินค้าของปี พ.ศ. 2519 มาให้เจ้าพนักงานประเมินทำการตรวจสอบ ทั้งที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานประเมินให้ส่งบัญชีเอกสารหลักฐานแล้ว และโจทก์มีหน้าที่ทำบัญชีคุมสินค้า ตาม ป.ร.ก. มาตรา 83 ทวิ แสดงรายการปริมาณสินค้าที่มีอยู่ ได้มา และจำหน่ายไปเป็นรายวัน ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งต้องมีรายการชื่อสินค้าหรือวัตถุดิบ ชนิด ขนาด ปริมาณ รายการรับ รายการจ่าย คงเหลือ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในรายการบัญชีคุมสินค้าดังกล่าวสามารถนำมาใช้ตรวจสอบคิดคำนวณกำไรสุทธิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่โจทก์จะต้องชำระตามกฎหมายได้ บัญชีคุมสินค้าจึงเป็นบัญชีอื่นอันควรแก่เรื่อง ที่เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมาย หรือสั่งให้โจทก์นำมาแสดง หรือมอบให้เจ้าพนักงานประเมินทำการตรวจสอบไต่สวนได้ ตาม ป.ร.ก. มาตรา 19 โจทก์จะอ้างว่าไม่สามารถนำบัญชีคุมสินค้ามาส่งมอบแก่เจ้าพนักงานประเมินตามหมายเรียก เพราะไม่ได้ทำบัญชีดังกล่าว อันเกิดจากการจงใจฝ่าฝืนต่อกฎหมายของโจทก์ไม่ได้ เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ได้ ตาม ป.ร.ก. มาตรา 71 (1) นอกจากนี้โจทก์ไม่ส่งเอกสารประกอบการลงบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2519 เกี่ยวกับการซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นำมาใช้ผลิตสินค้าให้แก่เจ้าพนักงานประเมินตามหมายเรียก เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมิน ตาม ป.ร.ก. มาตรา 71 (1) เช่นกัน

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021