เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3307/2538 
บริษัท รากาซซีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โจทย์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142

การที่เพียงแต่ไม่ได้ลงบัญชีคุมสินค้า และไม่แสดงสินค้าคงเหลือในงบดุลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะถือว่าจำนวนสินค้าดังกล่าวเป็นการขายไปแล้วไม่ได้ ทั้งไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ถือเอากรณีดังกล่าวเป็นการขายสินค้า เพื่อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

โจทก์มิได้อุทธรณ์ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต้องห้าม ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และไม่ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามดังกล่าว การที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ในเรื่องนี้จึงไม่ถูกต้อง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021