เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3076/2538 
บริษัท ซูคอน จำกัดโจทย์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 18

เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยเพิ่งจะออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรโจทก์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2528 และ 2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2531 หลังจากนั้นจึงได้ประเมินภาษีการค้าแก่โจทก์ โดยไม่ปรากฏว่าอธิบดีหรือรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นรายการออกไปแต่ประการใดไม่ การประเมินภาษีการค้าดังกล่าวจึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้า สำหรับเดือนภาษีในปีที่ประเมินแล้ว ทั้งเป็นการประเมินภาษีย้อนหลัง หาใช่เป็นการประเมินภาษีล่วงหน้าไม่ การประเมินดังกล่าวขัดต่อ ป.ร.ก. มาตรา 18 ทวิ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021