เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2930/2538 
บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์โจทย์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 1 (ขายของ)

สินค้าแผ่นลูกฟูก จัดอยู่ในบัญชี 1 หมวด 8 (9) มิใช่จัดอยู่ในบัญชี 3 หมวด 5 (2) ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021