เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2924/2538 
บริษัท เอ เอส เอ อินดัสทรี จำกัดโจทย์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 1 (ขายของ) พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517

กระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูก ไม่ว่าจะปิดด้วยแผ่นเรียบหรือไม่ก็ตาม เป็นกระดาษชนิดหนึ่งรวมอยู่ในกระดาษทุกชนิดในหมวด 8 (9) บัญชีที่ 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021