เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2531/2538 
กรมสรรพากร โจทย์

นายประยูร ชีวาภรณาภิวัฒน

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย

ผู้คัดค้าน

บริษัท ไทเกอร์เจมส์ จำกัด

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคสาม

ป.พ.พ. มาตรา 1129 วรรคสาม บัญญัติถึงการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ที่ยังไม่ได้จดแจ้งการโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นว่าจะนำมาใช้ยันต่อบริษัทไม่ได้นั้น หมายถึงกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนโอนหุ้นกันเอง โดยบริษัทมิได้รู้เห็นด้วย กฎหมายจึงบัญญัติให้ถือตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น แต่กรณีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะที่มีการโอนขายหุ้นนั้น กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย เป็นผู้รับโอน แม้จะรับโอนไว้ในฐานะส่วนตัว แต่ก็ต้องถือว่าบริษัทจำเลยร่วมรู้เห็น และยินยอมให้มีการโอนหุ้นแล้ว บริษัทจำเลยหรือผู้คัดค้านจะเรียกให้ผู้ร้องชำระเงินค่าหุ้นที่ยังค้างชำระโดยอ้างเหตุว่า การโอนหุ้นไม่สมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. 1129 วรรคสามไม่ได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021