เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1976/2538 
บริษัท ธนกรชัย จำกัดโจทย์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร (มาตรา 65ทวิ)

ในการคำนวณหาต้นทุนซื้อสินค้า เมื่อไม่ปรากฏราคาซื้อสินค้าที่แน่นอน จึงต้องคำนวณหาราคาขายก่อนเพื่อจะนำไปคำนวณหาราคาซื้อ แต่โดยที่ราคาขายสินค้าของโจทก์มีหลายราคา จึงต้องคำนวณหาราคาขายเฉลี่ยก่อน โดยนำราคาขายต่ำสุดและราคาขายสูงสุดของสินค้าชนิดเดียวกันมารวมกันแล้วหารด้วยสอง เมื่อได้ราคาขายเฉลี่ยแล้ว จึงนำราคาขายนั้นหักด้วยกำไร ผลที่ได้จะเป็นราคาซื้อหรือต้นทุนของสินค้าที่นำไปหักให้โจทก์ การคำนวณหาต้นทุนสินค้าของโจทก์ตามวิธีการดังกล่าว เป็นวิธีการที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่โจทก์แล้ว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021