เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1933/2538 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศักดิ์รับเบอร์โจทย์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร (มาตรา 19)

ในการไต่สวนตรวจสอบบัญชีของโจทก์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 และปี 2524 ตามหมายเรียกที่ออกในครั้งแรกนั้น เจ้าพนักงานประเมินมิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาซื้อยางพารา การที่เจ้าพนักงานประเมินสำหรับท้องที่สรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหมายเรียกเพื่อทำการไต่สวนตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 และปี 2524 ของโจทก์ในครั้งหลัง จึงเป็นการออกหมายเรียก เนื่องจากเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า โจทก์แสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่บริบูรณ์ตาม ป.ร.ก. มาตรา 19 และถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรอย่างอื่น ที่เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีซ้ำกับปีที่เคยตรวจสอบไปก่อนแล้วได้ ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2525 ข้อ 7.3 ทั้งตามประมวลรัษฎากร มิได้มีบทบัญญัติห้ามออกหมายเรียกเพื่อทำการไต่สวนตรวจสอบเพื่อแก้ไขการประเมินที่ผิดพลาดเสียใหม่ให้ถูกต้องได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021