เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1932/2538 
นายบุนนาค ประทุมราช โจทย์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร (มาตรา 19, 20, 86 เบญจ)

แม้โจทก์ได้ชำระภาษีโดยเหมาจ่ายไว้เป็นการถูกต้อง แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีของโจทก์ และการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นเพียงการกำหนดรายรับขั้นต่ำของโจทก์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 38) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดรายรับขั้นต่ำ ตามมาตรา 86 เบญจ แห่ง ป.ร.ก.เท่านั้น เมื่อเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยมีเหตุอันควรสงสัยว่า โจทก์ชำระภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้อง ก็มีอำนาจตาม ป.ร.ก. มาตรา 19 และ 20 ที่จะเรียกโจทก์มาทำการตรวจสอบไต่สวนได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021