เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1908/2538 
กรมสรรพากร โจทย์

นางวลัย หรือ จิดาภา ไกรธรรมจิตกุล

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร (มาตรา 57 ตรี, 57 เบญจ)

ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี ใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ซึ่งกฎหมายให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี โดยให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี หากภริยาไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว หรือมีเฉพาะเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) เพียงอย่างเดียวซึ่งภริยาได้แยกยื่นรายการ และเสียภาษีต่างหากจากสามีโดยมิให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 57 เบญจ แล้ว ก็มิใช่กรณีการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยา ที่กฎหมายบังคับให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามีกรณีที่ ส. สามีของจำเลยซึ่งถึงแก่กรรมแล้วได้ค้างชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำเลยมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ประเภทเดียว และได้แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แล้ว จำเลยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดในหนี้ภาษีอากรดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021