เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1710/2538 
บริษัท อินซ์เคปไทย จำกัดโจทย์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การประเมินตามคำสั่งกรมสรรพากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร (มาตรา 65 ตรี(13)(14)))

โจทก์อ้างว่ารายจ่ายที่โจทก์จ่ายให้แก่บริษัท อ. เป็นค่าจ้างที่บริษัทดังกล่าวให้บริการแก่โจทก์ในต่างประเทศ ในการเรียกเก็บหนี้สินการชำระหนี้ของลูกค้าโจทก์ในต่างประเทศ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการตลาดของโจทก์ แต่เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นเพียงเอกสารการติดต่อระหว่างโจทก์กับ บริษัท อ. ซึ่งโจทก์ส่งประกอบคำชี้แจง โดย ช. ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ให้ถ้อยคำไว้ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ว่า ค่าใช้จ่ายตามหนังสือชี้แจงดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ ทั้งโจทก์ไม่มีหลักฐานแสดงว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการของโจทก์โดยเฉพาะ และมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะของโจทก์ จึงไม่อาจนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ตามมาตรา 65 ตรี (13) (14) แห่ง ป.ร.ก.

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021