เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1602/2538 
บริษัทเอ็น.ที.อาร์.จำกัดโจทย์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร (มาตรา 18ทวิ)

เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีการค้าดอกเบี้ยค้างรับ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2531 โดยประเมินเป็นภาษีการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี 2527 ถึงปี 2529 จึงเป็นการประเมินภายหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้า สำหรับเดือนภาษีในปี 2527 ถึงปี 2529 ไปแล้ว จึงเป็นการประเมินภาษีย้อนหลัง มิใช่ประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ เป็นการประเมินที่ขัดต่อ มาตรา 18 ทวิ โดยชัดแจ้ง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021