เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1305/2538 
บริษัท พุฒจันทร์ จำกัด โจทย์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127

สัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งกระทำต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายระบุว่าผู้ซื้อได้ชำระค่าที่ดิน จำนวน 70 ล้านบาท ให้โจทก์ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อได้ว่าได้มีการชำระค่าที่ดินครบถ้วนแล้ว และมีน้ำหนักในการรับฟังมากกว่าพยานโจทก์ การที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีโดยนำรายได้ดังกล่าวมาลงบัญชีรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี จึงชอบแล้ว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021